ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

психологически изследванияПровеждаме следните психологически изследвания:

 1. Придобиване на правоспособност за управление на МПС за:
  – придобиване на категории: С, С1, D, D1, Ттб, Ттм.
  – водачи на таксиметров превоз.
  – водачи в обществен превоз на пътници и товари.
  – председатели на изпитни комисии за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 2. Отнета правоспособността по:
  – чл. 157 от ЗДвП
  – чл. 171 от ЗДвП
  – чл. 174, ал. 2 от ЗДвП
  – чл. 343г от НК
 3. Чужденци , дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства.
 4. По искане на работодателя – изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и при постъпване на работа или при други случаи.

При явяване на изследване лицата предоставят следните документи:

 1. Лична карта
 2. Копие на свидетелство за управление на МПС и оригинал.
 3. Копие на контролен талон и оригинал.

Ако липсва контролен талон се предоставя копие и оригинал на валиден акт за установяване на административно нарушение, заверен в КАТ.

Необходими документи за водачи, лишени от правоуправление:

 1. чл. 157 – копие на лична карта, копие от заповедта за отнемане на свидетелството за управление на МПС и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от МВР. (Справка за нарушител от региона).
 2. чл. 171, 174 – копие на лична карта, копие от заповед за принудителна административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от МВР. (Справка за нарушител от региона).
 3. чл. 343 – копие на лична карта, копие от съдебно решение (присъда, протокол от районен съд или споразумение) и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от МВР. (Справка за нарушител от региона).

Психологическото изследване се състои от три части:

Част І – Изследват се познавателната и личностната сфера чрез тестове на хартиен носител (бланкови методики) и наблюдение. Провежда се групово.
Част ІІ – Изследва се психомоторната сфера. Провежда се индивидуално с компютъризирани тестове (апаратни методики ) – апаратно изследване и наблюдение.
Част ІІІ – Беседа и наблюдение. Провежда се индивидуално след приключване на апаратното изследване.

Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност. При задоволителни резултати от изследването заключението за психологическа годност е „Допуска се“. При незадоволителни резултати от изследването заключението за психологическа годност е „Не се допуска“.

При положително заключение („Допуска се“) от първото психологическо изследване, на лицето се издава удостоверение за психологическа годност, което важи три години от датата на неговото издаване и се издава веднага. При навършване на 65-годишна възраст водачите подлежат на психологическо изследване всяка година, съответно удостоверението за психологическа годност важи една година.

В случаите, когато водачите са лишени от правоспособност по някой от следните членове: чл. 157, ал. 4 от ЗДвП; чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП; чл. 174, ал. 2 ЗДвП; чл. 343г НК – валидността на удостоверението е 1 година.

При отрицателно заключение („Не се допуска“) от първото изследване, лицето има право да се яви на второ психологическо изследване в същата психологическа лаборатория. То се извършва в срок до шест месеца след първото, след предварително записване.

При положително заключение от второто психологическо изследване на лицето се издава удостоверение за психологическа годност с определена валидност. При отрицателно заключение от второто изследване, изследваното лице има право на трето, експертно, изследване в Централната експертна психологическа комисия (ЦЕПК) в гр.София в срок до шест месеца след второто изследване.

Третото, експертно, изследване се извършва само след предварително записване по телефона или на адреса на явяване – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София 1000, ул. Гурко №5.

При отрицателно заключение от третото изследване или неявяване на второ или трето изследване, лицето има право на ново психологическо изследване една година след първото изследване.